Lẽ ra mình phải viết bài này sau khi review Atomic Pi. Nhưng thôi kệ, làm luôn.

Bài hôm nay mình chia sẻ về cách cấu hình Counter Strike (CS) 1.6 trên máy chủ Atomic Pi.

Why Atomic Pi ? #

  • SBC tiết kiệm điện năng
  • Atomic Pi dùng chip Intel Atom x5-Z8350. Nó hoàn toàn tương thích với thư viện i386 để cài đặt Steam điều mà chip ARM không làm được
  • Atomic Pi có giá $35 trong khi những SBC dùng chip Intel tương tự giá không dưới $100. Trời ơi tin được không ?

Install OS #

Mình đã chia sẻ ở Cài đặt Ubuntu cho Atomic Pi

Install Docker #

Cài đặt docker bằng script rất đơn giản. Login vào Atomic Pi và gõ

sudo curl -sSL https://get.docker.com | sudo sh

Sau khi mọi thứ hoàn thành, khởi động service

sudo service docker start

Sau đó chỉ cần pull image mình đã cấu hình sẵn

docker run -d -p 26900:26900/udp -p 27020:27020/udp -p 27015:27015/udp -p 27015:27015 -e MAXPLAYERS=32 -e START_MAP=de_dust2 -e SERVER_NAME="My Server Name" -e START_MONEY=16000 -e BUY_TIME=0.25 -e FRIENDLY_FIRE=1 -e ADMIN_STEAM=0:1:1234566 --name cs ktoanlba/cs-1.6-server:latest +log

Vậy là bạn có thể mở CS 1.6 Client lên và tận hưởng rồi.

Chi tiết về các settings có thể xem ở CS 1.6 Server Docker

Enjoy!